Fundusz Mikro

Decyzja w
jeden dzień

Fundusz Mikro Sp. z o.o.

ul. Cybernetyki 19B

02-677 Warszawa

tel. +48 22 502 45 00

e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

Regulamin korzystania z Serwisu Funduszu Mikro sp. z o.o.
(Regulamin świadczenia usług drogą elektroniczną)

§ 1 Definicje

Definicje pojęć użyte w Regulaminie:

 1. Cookies – niewielkie informacje tekstowe, wysyłane przez serwer WWW i zapisywane przez przeglądarkę Pożyczkobiorcy (zazwyczaj na twardym dysku jego komputera);
 2. Formularz – elektroniczny formularz znajdujący się w Serwisie, umożliwiający przesłanie Funduszowi Mikro przez Pożyczkobiorcę prośby o kontakt ze strony Funduszu Mikro celem przedstawienia Pożyczkobiorcy oferty pożyczkowej Funduszu Mikro oraz umożliwienia Pożyczkobiorcy złożenia wniosku o przyznanie pożyczki w Funduszu Mikro (Telefonicznego Wniosku o Pożyczkę);
 3. Fundusz Mikro – Fundusz Mikro spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Warszawie, ul. Rzymowskiego 34, 02-697 Warszawa, wpisany do Rejestru Przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sad Rejonowy dla m.st. Warszawy XIII Wydział Krajowego Rejestru Sądowego, pod numerem KRS: 0000105527, NIP: 5261018585, REGON: 010854792, o kapitale zakładowym 4.521.000,00; adres e-mail:Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.
 4. Informacja Handlowa – każda informacja przeznaczona bezpośrednio lub pośrednio do promowania towarów, usług lub wizerunku Fundusz Mikro, z wyłączeniem informacji umożliwiającej porozumiewanie się za pomocą środków komunikacji elektronicznej z określoną osobą oraz informacji o towarach i usługach niesłużącej osiągnięciu efektu handlowego pożądanego przez Fundusz Mikro;
 5. Polityka Prywatności – zasady gromadzenia i przetwarzania danych osobowych Użytkowników oraz przechowywania i ochrony informacji;
 6. Pożyczkobiorca – oznacza każdą osobę korzystającą z Serwisu lub wypełniającą Formularz, zainteresowaną działalnością Funduszu Mikro i jego ofertą pożyczkową, będącą potencjalnym pożyczkobiorcą Funduszu Mikro;
 7. Regulamin – niniejszy Regulamin korzystania z Serwisu Funduszu Mikro sp. z o.o. (Regulamin świadczenia usług drogą elektroniczną);
 8. Serwis – witryna internetowa Funduszu Mikro znajdująca się pod adresem www.funduszmikro.pl, umożliwiająca zapoznanie się z podstawowymi informacjami dotyczącymi Funduszu Mikro oraz prowadzonej przez niego działalności pożyczkowej oraz wysłanie przez Pożyczkobiorcę Formularza oraz wszelkie witryny powiązane umożliwiające wypełnienie i przesłanie Formularza;
 9. Telefoniczny Wniosek o Pożyczkę – złożony przez Pożyczkobiorcę podczas rozmowy telefonicznej wniosek o przyznanie mu pożyczki w Funduszu Mikro.


§ 2 Postanowienia ogólne

 1. Fundusz Mikro w ramach prowadzonej przez siebie działalności gospodarczej udziela pożyczek podmiotom (w tym osobom fizycznym) prowadzącymi działalność gospodarczą.
 2. Fundusz Mikro ustala niniejszy regulamin korzystania z Serwisu Funduszu Mikro, przez osoby zainteresowane działalnością Funduszu Mikro i jego ofertą pożyczkową, będące potencjalnymi pożyczkobiorcami Funduszu Mikro (Pożyczkobiorców) i zobowiązuje się do jego przestrzegania.
 3. Regulamin udostępniony jest Pożyczkobiorcom nieodpłatnie w Serwisie w sposób, który umożliwia pozyskanie, odtwarzanie i utrwalanie jego treści za pomocą systemu teleinformatycznego, którym posługuje się Pożyczkobiorca.
 4. Dane dotyczące udzielania przez Fundusz Mikro pożyczek opublikowane w Serwisie nie stanowią oferty w rozumieniu Kodeksu cywilnego. Oferta zawarcia umowy pożyczki jest kierowana indywidualnie do każdego Pożyczkobiorcy po wypełnieniu przez niego i wysłaniu Formularza w sposób i na warunkach opisanych w niniejszym Regulaminie.
 5. Użytkownik Serwisu (Pożyczkobiorca) może anonimowo korzystać z Serwisu z zastrzeżeniem § 3 ust 2 i nast.


§ 3 Usługi

 1. W ramach świadczenia usług drogą elektroniczną Fundusz Mikro umożliwia Pożyczkobiorcy bezpłatnie
  1. korzystanie z Serwisu,
  2. telefoniczne lub mailowe przedstawienie Pożyczkobiorcy oferty zawarcia pożyczki w Funduszu Mikro oraz jej negocjację i ustalenie warunków zawarcia umowy pożyczki z Funduszem Mikro,
  3. złożenie przez Pożyczkobiorcę Telefonicznego Wniosku o Pożyczkę.
 2. W ramach Serwisu Pożyczkobiorcy mają możliwość bezpłatnego:
  1. uzyskania podstawowych informacji dotyczących Funduszu Mikro oraz prowadzonej przez niego działalności pożyczkowej,
  2. przesłania Funduszowi Mikro za pośrednictwem Formularza prośby o kontakt ze strony Funduszu Mikro celem przedstawienia Pożyczkobiorcy oferty pożyczkowej Funduszu Mikro oraz umożliwienia Pożyczkobiorcy złożenia wniosku o przyznanie pożyczki w Funduszu Mikro (Telefonicznego Wniosku o Pożyczkę).
 3. Pożyczkobiorca zainteresowany przygotowaniem i przedstawieniem mu przez Fundusz Mikro oferty pożyczkowej oraz złożeniem wniosku o przyznanie pożyczki w Funduszu Mikro wypełnia znajdujący się w Serwisie Formularz poprzez zaznaczenie wymaganych oświadczeń i zgód oraz podanie następujących danych niezbędnych do skontaktowania się z Pożyczkobiorcą celem przedstawienia mu oferty pożyczkowej Funduszu Mikro:
  1. imię i nazwisko,
  2. nazwa firmy,
  3. adres e-mail do kontaktu,
  4. numer telefonu kontaktowego.
 4. Dane prowadzone w Formularzu są przesyłane przez Pożyczkobiorcę poprzez kliknięcie odpowiedniego przycisku do Funduszu Mikro, który po zapoznaniu się z nimi i ich weryfikacji kontaktuje się indywidualnie z każdym Pożyczkobiorcą, na podany w Formularzu adres e-mail lub numer telefonu Pożyczkobiorcy celem przedstawienia Pożyczkobiorcy przygotowanej dla niego oferty pożyczkowej Funduszu Mikro.
 5. Przesłanie danych wpisanych w Formularzu jest jednoznaczne z oświadczeniem Pożyczkobiorcy o zapoznaniu z tekstem Regulaminu przed jego dokonaniem oraz zaakceptowaniu go w całości bez zastrzeżeń.
 6. Podczas rozmowy telefonicznej z konsultantem Funduszu Mikro, Pożyczkobiorca zainteresowany uzyskaniem pożyczki w Funduszu Mikro, składa Telefoniczny Wniosek o Pożyczkę w tym składa dobrowolnie wymagane zgody oraz upoważnienia i pełnomocnictwa niezbędne dla nadania wnioskowi biegu i przeprowadzenia procesu udzielenia pożyczki, w tym weryfikacji zdolności i wiarygodności kredytowej Pożyczkobiorcy w szczególności w biurach informacji gospodarczej i BIK S.A. oraz wykonania umowy pożyczki. Pożyczkobiorca podczas rozmowy otrzymuje pełnie informacje na temat dobrowolności złożenia wymaganych oświadczeń oraz zgód, upoważnień i pełnomocnictw oraz tego, które z nich są konieczne do złożenia celem złożenia prawidłowego Telefonicznego Wniosku o Pożyczkę oraz przeprowadzania procesu udzielania pożyczki.
 7. Rozmowy podczas których Pożyczkobiorca składa Telefoniczny Wniosek o Pożyczkę oraz wyraża zgody, upoważnienia i pełnomocnictwa są nagrywane i przechowywane. Pożyczkobiorca może nie wyrazić zgody na nagrywanie rozmowy, co będzie równoznaczne z przerwaniem procesu składania Telefonicznego Wniosku o Pożyczkę.
 8. Po dokonaniu przez Fundusz Mikro weryfikacji podanych przez Pożyczkobiorcę podczas rozmowy telefonicznej danych oraz dokonaniu oceny jego zdolności oraz wiarygodności kredytowej Fundusz Mikro informuje za pośrednictwem adresu e-mail lub telefonicznie o pozytywnym rozpatrzeniu wniosku pożyczkowego i warunkach przyznanej pożyczki i umawia termin dostarczenia Pożyczkobiorcy oryginałów dokumentów pożyczkowych, które pożyczkobiorca podpisuje i dostarcza Funduszowi Mikro w sposób przyjęty przez Fundusz Mikro. W ten sam sposób Fundusz Mikro informuje o nie spełnianiu przez Pożyczkobiorcę kryteriów umożliwiających przyznanie mu Pożyczki w Funduszu Mikro.
 9. Za wszelkie skutki wynikłe z niewłaściwego wypełnienia Formularza lub podania niewłaściwych danych w Telefonicznym Wniosku o Pożyczkę przez Pożyczkobiorcę, w szczególności polegających na podaniu przez Pożyczkobiorcę błędnych, nieprawdziwych, niedokładnych, nieprawidłowych, niekompletnych lub wprowadzających w błąd danych, całkowitą odpowiedzialność ponosi Pożyczkobiorca. Fundusz Mikro nie ponosi odpowiedzialności za nieprawidłowe wypełnienie Formularzy lub podanie nieprawidłowych danych w Telefonicznym Wniosku o Pożyczkę przez Pożyczkobiorcę, a w szczególności nie ponosi odpowiedzialności względem osób trzecich, których dane zostały zamieszczone w formularzu lub podane telefonicznie bez ich wiedzy i zgody.
 10. Zakazane jest dostarczanie w Formularzu oraz w Telefonicznym Wniosku o Pożyczkę treści o charakterze bezprawnym, obraźliwym, treści nieprawdziwych lub mogących wprowadzić w błąd oraz podejmowanie przez Pożyczkobiorcę działań mających na celu jakiekolwiek modyfikacje Serwisu.
 11. Fundusz Mikro zapewnia bezpieczny transfer danych podanych w Formularzu, które odbywają się za pomocą bezpiecznego protokołu SSL, jak również bezpieczny transfer oraz zapis danych pozyskiwanych telefonicznie.


§ 4 Warunki techniczne

 1. W celu prawidłowego korzystania z Serwisu wymagane jest połączenie z siecią Internet oraz przeglądarka Internetowa np. Internet Explorer co najmniej w wersji 6.0 lub Firefox co najmniej w wersji 2.0
 2. W przeglądarce internetowej wymagane jest włączenie obsługi JavaScript oraz umożliwienie dopisywania plików cookies.
 3. Połączenie z serwisem odbywa się z wykorzystaniem protokołu SSL (klucz 128 bitów).
 4. W celu prawidłowego korzystania z usług świadczonych telefonicznie lub mailowo konieczne jest posiadanie przez Pożyczkobiorcę adresu elektronicznego oraz telefonu, którymi może on samodzielnie dysponować w zakresie niezbędnym do realizacji usługi.


§ 5 Polityka Prywatności (Ochrona Danych Osobowych)

 1. Administratorem danych osobowych podanych przez Pożyczkobiorcę w Formularzu oraz podczas rozmowy telefonicznej jest Funduszu Mikro.
 2. Fundusz Mikro będzie przetwarzał powierzone przez Pożyczkobiorcę dane osobowe zgodnie z ustawą z dnia 9 sierpnia 1997 roku o ochronie danych osobowych oraz innymi obowiązującymi przepisami prawa.
 3. Fundusz Mikro zobowiązuje się do ochrony danych osobowych Pożyczkobiorcy jak również stosuje środki techniczne zapobiegające pozyskiwaniu i modyfikowaniu przez osoby nieuprawnione, danych osobowych przesłanych drogą elektroniczną. Pożyczkobiorcy przysługuje prawo dostępu do podanych przez niego danych osobowych oraz ich poprawiania, w szczególności ich uzupełniania, uaktualniania, prostowania, a także żądania czasowego lub stałego wstrzymania ich przetwarzania lub usunięcia oraz prawo żądania zaprzestania przetwarzania danych i wniesienia sprzeciwu w przypadkach określonych w art. 32 ust. 1 pkt 7 i 8 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych. Sprzeciw, o powinien zostać złożony na piśmie i przesłany na adres: Fundusz Mikro ul. Rzymowskiego 34, 02-697 Warszawa
 4. Przesyłając Formularz Pożyczkobiorca wyraża zgodę na przetwarzanie przez Fundusz Mikro podanych przez Pożyczkobiorcę w Formularzu danych osobowych w zakresie w jakim jest to niezbędne do podjęcia działań przed zawarciem umowy pożyczki (w tym przedstawienia Pożyczkobiorcy oferty pożyczkowej) oraz konieczne do realizacji i wykonania umowy pożyczki, a także niezbędne dla wypełnienia prawnie usprawiedliwionych celów realizowanych przez Fundusz Mikro oraz w wykonania zadań statutowych wykonywanych przez Fundusz Mikro oraz niezbędne dla zrealizowania określonych przepisami prawa uprawnień i obowiązków Funduszu Mikro oraz obowiązków archiwalnych na podstawie ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 roku o ochronie danych osobowych. Przewidywanymi odbiorcami danych mogą być podmioty na terenie Rzeczpospolitej Polskiej współpracujące, w tym powiązane kapitałowo z Funduszem Mikro.
 5. Przesyłając Formularza Pożyczkobiorca wyraża zgodę na przesyłanie przez Fundusz Mikro na wskazany w Formularzu adres e-mail lub numer telefonu (oraz każdy inny wskazany przez Pożyczkodawcę) informacji handlowych za pomocą środków komunikacji elektronicznej w rozumieniu Ustawy z dnia 18 lipca 2002 roku o oświadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz.U. Dz.U. z 2013 poz. 1422 z późn. zm.)
 6. Przesyłając Formularza Pożyczkobiorca wyraża zgodę na używanie telekomunikacyjnych urządzeń końcowych przez Fundusz Mikro w tym telefonów i automatycznych systemów wywołujących dla celów marketingu bezpośredniego (na podstawie art.172 ustawy z dnia 16 lipca 2004 roku Prawo telekomunikacyjne).
 7. Przesłanie przez Pożyczkobiorcę za pośrednictwem Formularza danych osobowych oraz wyrażenie wskazanych w ust. 5,6,7 powyżej zgód jest dobrowolne, lecz konieczne do umożliwienia Funduszowi Mikro kontaktu z Pożyczkobiorcą celem przedstawienia Pożyczkobiorcy oferty pożyczkowej Funduszu Mikro oraz wykonywania przez Fundusz Mikro praw i obowiązków wynikających z umowy pożyczki. Odwołanie tych zgód jest możliwe w każdym czasie.
 8. Gromadzone przez Fundusz Mikro dane osobowe Pożyczkobiorcy są przetwarzane na podstawie art. 23 ust. 1 pkt 1 lub pkt 5 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 roku o ochronie danych osobowych (tekst jedn. Dz. U. z 2014 r., poz. 1182 ze zm.), w celach marketingu bezpośredniego własnych produktów i usług Funduszu Mikro.
 9. Pożyczkobiorca wyraża dobrowolnie wymagane prawem zgody, w tym na przetwarzanie danych osobowych także podczas rozmowy telefonicznej, w tym ma możliwość wyrażenia zgody na przetwarzanie danych osobowych Pożyczkobiorcy w celach marketingowych, w tym w szczególności na informowanie go o produktach, promocjach oraz przekazywanie mu innych materiałów marketingowych dotyczących produktów i usług oferowanych przez podmioty na terenie Rzeczpospolitej Polskiej współpracujące z Funduszem Mikro, w tym powiązane kapitałowo z Funduszem Mikro.
 10. Fundusz Mikro podczas rozmowy telefonicznej informuje Pożyczkobiorcę o dobrowolności wyrażenia zgód oraz możliwości ich odwołania w każdym czasie jak również o tym, które zgody są konieczne do uzyskania celem prawidłowego złożenia Telefonicznego Wniosku o Pożyczkę oraz dalszego jego procesowania i udzielenia pożyczki w Funduszu Mikro.


§ 6 Cookies

 1. Serwis wykorzystuje pliki Cookies co oznacza, że pliki te są przez Serwis zapisywane w urządzeniu, za pomocą którego Użytkownik korzysta z Serwisu. Pliki Cookies zapisywane są w celu usprawnienia korzystania z Serwisu i pozwalają np. wyświetlać treści, które są najbardziej użyteczne dla Użytkownika, na podstawie historii jego korzystania z Serwisu. Pliki te pozwalają na późniejszą identyfikację Pożyczkobiorcy w razie ponownego połączenia z Serwisem z komputera, lub urządzenia na którym zostały zapisane.
 2. Pliki Cookies są wykorzystywane przez Fundusz Mikro do ułatwienia użytkownikom Internetu w tym Pożyczkobiorcom korzystania z zasobów Serwisu oraz w celu dostosowania usług oferowanych w ramach Serwisu i jego zawartości do oczekiwań i potrzeb konkretnego odbiorcy jak również w celu monitorowania ruchu użytkowników w ramach Serwisu, w tym porównania częstotliwości korzystania z określonych zasobów w nim zawartych.
 3. Użytkownik ma prawo w każdym momencie korzystania z Serwisu zablokować możliwość zapisywania plików Cookies, poprzez zmianę ustawień dotyczących Cookies w ustawieniach przeglądarki internetowej. W celu ponownego uruchomienia obsługi Cookies należy ponownie zmienić ustawienia przeglądarki. Zapisane pliki Cookies mogą być w większości przypadków usunięte przez Użytkownika za pośrednictwem przeglądarki internetowej.
 4. Co do zasady wyłączenie Cookies nie powoduje niemożności korzystania z Serwisu, może jednak wywołać pewne utrudnienia w tym zakresie, a w niektórych przypadkach nawet uniemożliwić korzystania z określonych usług świadczonych w ramach Serwisu.
 5. Przechowywane pliki Cookies nie powodują zmian konfiguracyjnych w urządzeniach Użytkownika lub w oprogramowaniu zainstalowanym w tych urządzeniach.


§ 7 Odpowiedzialność

 1. Fundusz Mikro nie ponosi odpowiedzialności za brak dostępu do Serwisu lub niemożność świadczenia innych opisanych w Regulaminie usług z przyczyn niezależnych od Funduszu Mikro. Ze względów bezpieczeństwa oraz jakichkolwiek innych przyczyn niezależnych od Funduszu Mikro, Fundusz Mikro ma prawo czasowo zawiesić dostęp do usług w tym do Serwisu na okres konieczny do usunięcia zaistniałych zagrożeń lub nieprawidłowości. Fundusz Mikro nie ponosi odpowiedzialności z tytułu czasowego zawieszenia dostępu do usług w tym do Serwisu, o których mowa powyżej.
 2. Z zastrzeżeniem ograniczeń wynikających z bezwzględnie obowiązujących przepisów prawa, Fundusz Mikro nie odpowiada za szkody powstałe w związku z świadczeniem opisanych w Regulaminie usług powstałe w związku Serwisem lub jego użytkowaniem bądź niemożnością użytkowania przez którąkolwiek ze stron lub w związku z niewłaściwym działaniem, błędami, brakami, zakłóceniami, defektami, opóźnieniami w operacji lub przekazie, wirusem komputerowym, awarią linii lub systemu.
 3. W razie stwierdzenia nieprawidłowości w korzystaniu z opisanych w Regulaminie usług w tym z Serwisu, w szczególności wystąpienia okoliczności, które mogłyby narazić na szkodę interesy Pożyczkobiorcy lub Funduszu Mikro, Fundusz Mikro ma prawo zablokować dostęp do usług w tym do Serwisu na czas określony przez Fundusz Mikro. Fundusz Mikro nie ponosi odpowiedzialności z tytułu zablokowania dostępu do usług w tym Serwisu, o którym mowa powyżej.
 4. Fundusz Mikro nie ponosi odpowiedzialności za skutki korzystania przez Pożyczkobiorcę z usług lub Serwisu w sposób sprzeczny z Regulaminem.
 5. Fundusz Mikro informuje, iż świadczenie usług drogą elektroniczną w tym za pośrednictwem Internetu związane jest z zagrożeniami wynikającymi z korzystania z tego medium. Podstawowym zagrożeniem użytkownika Internetu w tym osób korzystających z usług świadczonych drogą elektroniczną, jest możliwość "zainfekowania" systemu teleinformatycznego użytkownika przez oprogramowanie tworzone i wykorzystywane głównie w celu wyrządzania szkód, takie jak wirusy i tym podobne. Fundusz Mikro zaleca, by celem zminimalizowania zagrożeń z tym związanych, w tym pojawiających się w momencie otwierania poczty e-mail, każdy użytkownik Internetu Pożyczkobiorca zaopatrzył swój komputer, który wykorzystuje podłączając się do Internetu, w program antywirusowy i stale go aktualizował, instalując jego najnowsze wersje, niezwłocznie po pojawieniu się ich na rynku.
 6. Fundusz Mikro informuje również, że szczególne zagrożenia związane z korzystaniem z usługi świadczonej drogą elektroniczną, w tym i opisywanej w Regulaminie, wiążą się w szczególności z działalnością tzw. hackerów, zmierzających do włamania się zarówno do systemu Funduszu Mikro (np. ataki na jego witryny), jak i Pożyczkobiorcy. Pożyczkobiorca przyjmuje zatem do wiadomości, że mimo stosowania przez Fundusz Mikro rozmaitych, nowoczesnych technologii mających na calu obronę przed tego rodzaju atakami nie istnieje perfekcyjne zabezpieczenie chroniące przed opisanymi wyżej niepożądanymi działaniami.


§ 8 Prawa własności intelektualnej

Serwis zawiera treści chronione prawem autorskim, prawem własności przemysłowej oraz dobra niematerialne chronione prawem własności intelektualnej. Żadna z tych treści, w szczególności tekst, grafika, znaki towarowe, logotypy, ikony, zdjęcia, programy, prezentowane w Serwisie nie mogą być powielane ani rozpowszechniane w żadnej formie i w żaden sposób bez uprzedniego zezwolenia Funduszu Mikro. Pożyczkobiorca zobowiązuje się do wykorzystywania treści serwisu w wyłącznie do dozwolonego użytku własnego.


§ 9 Reklamacje

 1. Pożyczkobiorca ma prawo złożenia reklamacji w formie:
  1. pisemnej – osobiście, faksem, drogą pocztową (listem poleconym) na adres: Fundusz Mikro sp. Z o.o., ul. W. Rzymowskiego 34, 02-697 Warszawa lub elektroniczną na adres mailowy: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.,
  2. ustnej – telefonicznie lub w kontakcie osobistym z pracownikiem Funduszu Mikro.
 2. Reklamacja powinna zawierać co najmniej: zastrzeżenia, uzasadnienie zastrzeżeń, imię i nazwisko Pożyczkobiorcy oraz adres lub adres e-mail, na który Fundusz Mikro ma udzielić odpowiedzi.
 3. Fundusz Mikro udziela odpowiedzi na reklamację bez zbędnej zwłoki, jednak nie później niż w terminie 30 dni od dnia otrzymania reklamacji, chyba że mają miejsce szczególnie skomplikowane okoliczności, uniemożliwiające rozpatrzenie reklamacji i udzielenie odpowiedzi w tym terminie. W takim przypadku Fundusz Mikro poinformuje Pożyczkobiorcę, który złożył reklamację o przyczynach opóźnienia, okolicznościach, które muszą zostać ustalone dla rozpatrzenia sprawy oraz określi przewidywany termin rozpatrzenia reklamacji i udzielenia odpowiedzi, który nie może przekroczyć 60 dni od dnia otrzymania reklamacji.
 4. Odpowiedź na reklamację jest udzielana w postaci papierowej lub za pomocą innego trwałego nośnika informacji. Na wniosek Pożyczkobiorcy odpowiedź na reklamację może być dostarczona pocztą elektroniczną.


§ 10 Postanowienia końcowe

 1. Fundusz Mikro ma prawo do dokonania zmiany Regulaminu w każdym czasie, z tym zastrzeżeniem, iż zmieniony Regulamin będzie wiązać Pożyczkobiorcę, który wcześniej przesłał wypełniony Formularz, o ile w terminie dwóch tygodni od dnia otrzymania informacji o jego zmianie, nie oświadczy on w o swej rezygnacji z usługi listownie – listem poleconym - wysłanym na adres Funduszu Mikro lub na adres e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.
 2. Zmiany Regulaminu są ogłaszane w Serwisie i wchodzą w życie w terminie podanym wraz ze zmianą.
 3. Pożyczkobiorca, który wysłał formularz ma prawo rezygnacji z usługi poprzez wysłanie na adres Funduszu Mikro lub na adres e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript. oświadczenia o rezygnacji.
 4. Fundusz Mikro ma prawo zaprzestania w każdym czasie świadczenia usługi, o czym informuje Pożyczkobiorców na stronie Serwisu www.funduszmikro.pl, co oznacza, że z tym dniem zaprzestaje świadczenia usług opisanych w Regulaminie na rzecz Pożyczkobiorców.
 5. W sprawach nieregulowanych w Regulaminie mają zastosowanie powszechnie obowiązujące przepisy prawa polskiego.